Objectius

nubecast

Els seus objectius principals són:

  • Representar i defensar els interessos col·lectius, econòmics i socials que li són propis, tant davant del sector públic com el privat.
  • Promoure i defensar la imatge dels seus associats.
  • Fomentar la qualitat en la prestació del servei dels seus integrants.
  • Promoure la formació i qualificació professional dels tècnics i especialistes que actuen en l’àmbit de la PRL.
  • Impulsar la recerca en matèria de seguretat i salut en el treball.
  • Mantenir una estreta relació amb les corresponents administracions públiques, col·legis professionals, associacions, agents socials i organismes nacionals i internacionals per contribuir al foment d’una autèntica cultura preventiva.
  • Impulsar, impartir i garantir la formació de persones amb necessitats formatives especials o amb especials dificultats per a la inserció o requalificació professional en el sector.